Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Muzactief 2018

Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.vaktherapie.nl. Daarnaast is de vaktherapeut lid van register vaktherapie.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (www.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in (de wachtruimte van) de praktijk.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren maximaal 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over de ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er
  voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van
  belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Bereikbaarheid

 • Muzactief is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 – 17:30. Wanneer er niet opgenomen wordt kan de voicemail worden ingesproken en wordt u op een ander moment teruggebeld.
 • Wanneer u of uw kind al cliënt is bij Muzactief zal contact voornamelijk per mail verlopen. Facturen zullen ook per mail aan u worden verzonden. Natuurlijk mag daarnaast altijd telefonisch contact worden opgenomen. Mocht u liever niet per mail communiceren, laat dit dan weten, zodat we dit kunnen bespreken en dit in de behandelovereenkomst kan worden opgenomen.

Kosten

 • Voor een overzicht van tarieven vraag uw therapeut om het tarievenoverzicht. Of kijk op de website www.muzactief.nl
 • U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de vaktherapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor muziektherapie, aangesloten bij de FVB.
 • Aan het einde van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

 • De vaktherapeut kan in geval van onmacht/overmacht de afspraak afzeggen of de datum en tijd wijzigen.
 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden 50% van de kosten in rekening gebracht. Wanneer u (of uw kind) zonder af te melden niet op komt dagen worden 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Zowel de (ouders van de) cliënt als de vaktherapeut kan op elk gewenst moment de behandeling of begeleiding beëindigen. Wel wordt op prijs gesteld om vervolgens nog een afspraak te plannen om de therapie of begeleiding af te ronden. De vaktherapeut is verplicht
  te zorgen voor vervangende therapie of begeleiding wanneer zij besloten heeft de behandeling of begeleiding te beëindigen.

 

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw vaktherapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de vaktherapeut, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat:

 • Er zorgvuldig om wordt gegaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw vaktherapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw vaktherapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de vaktherapeut of accountant, een factuur kan opstellen.

Als uw vaktherapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. U hebt recht op inzage in uw dossier, recht op afschrift, correctie en blokkering van een rapportage.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De persoonsgegevens die u aan de vaktherapeut geeft, kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Muzactief maak gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de hosting van website/mail
 • Het verzorgen van belastingaangifte

Met deze partijen maakt Muzactief de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zij ondertekenen hiervoor een verwerkingsovereenkomst of stellen hun algemene voorwaarden bij om deze beveiliging te kunnen waarborgen. Muzactief zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

BEVEILIGING
Muzactief heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn genomen:

 • Muzactief hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen.
 • Muzactief maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Muzactief test en evalueert regelmatig de maatregelen.
 • De vaktherapeut van Muzactief is de enige die toegang heeft tot alle systemen.
Top